Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti 1.SDZP družstvo, IČO : 254 76 092 se sídlem Děčín, Děčín II-Nové Město, Riegrova 909/5,PSČ 405 02 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle Dr, vložka 667

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydává společnost 1.SDZP družstvo, se sídlem Děčín, Děčín II-Nové Město, Riegrova 909/5,PSČ 405 02, IČO: 254 76 092, zapsaná u Krajského soudu v Ústí n/L oddíl Dr, vložka 667, (dále jen "Prodávající"), provozující internetový portál www.nahradko.cz a internetový obchod kancelar.nahradko.cz, jako prodávající dále uvedených produktů, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen "Spotřebitel"), fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

 3. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše v platném znění.

 4. Odesláním závazné objednávky zákazník – kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod kancelar.nahradko.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

 5. Prodávající i Kupující souhlasí, že v případě sporu mezi nimi vzniklého ze smluvních vztahů dle těchto Všeobecných smluvních podmínek, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel, a to jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu ze seznamu rozhodců.

Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Pojmem objednávka se pro tyto Všeobecné obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").

 2. Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní kancelar.nahradko.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

 3. Zákazníci, kteří nejsou registrováni na kancelar.nahradko.cz musejí uvést minimálně tyto údaje:

  • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby
  • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát
  • IČO kupujícího, je-li podnikatelem
  • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa)
  • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží
  • způsob doručení
  • platební metodu

 4. Zákazníci, kteří jsou registrováni na kancelar.nahradko.cz musí uvést minimálně tyto údaje:

  • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby
  • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát
  • IČO kupujícího, je-li podnikatelem
  • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo)
  • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží
  • způsob doručení
  • platební metodu

 5. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

 6. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.

 7. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím emailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Zrušení objednávky

 1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím dokončením (expedice, potvrzení, zaplacení apod.). Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle 415 930 482 nebo e-mailem na adrese obchod@1sdzp.cz. Další kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího www.1sdzp.cz a www.nahradko.cz.

 2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

 3. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží (především náklady na dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek VII. těchto Všeobecných obchodních podmínek a Reklamační řád).

 4. Zboží, které si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím může Prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle bodu 3.

Dodací podmínky

 1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 3 do 14 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

 2. Délka předpokládané doby do expedice Objednávky je sdělena kupujícímu prostřednictvím e-mailu po odeslání objednávky. Doba doručení expedované zásilky k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručovateli.

 3. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 a 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.

 4. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení podle výběru zákazníka Českou poštou, kurýrní službou, nebo připraveno k osobnímu odběru v sídle prodávajícího.

 5. K ceně objednávky bude připočteno poštovné pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky a mimo Českou republiku ve výši určené na webových stránkách kancelar.nahradko.cz.

 6. Zaslání zboží do ostatních zemí bude řešeno individuálně a prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží i poštovného předem.

 7. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.

 8. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání.

 2. Způsob platby jakéhokoli zboží (závisí i na zvolené metodě doručení) – na dobírku, bankovním převodem, hotově.

 3. V případě platby dobírkou je kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky. Prodávající je oprávněn požádat Zákazníka o úhradu zálohy na zboží ve výši do 30 % hodnoty objednávky.

 4. V případě platby bankovním převodem a rovněž při platbě on-line je kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do 14 pracovních dnů od podání závazné objednávky na základě faktury vystavené Prodávajícím.

 5. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

 6. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující fyzická osoba – nepodnikatel (dále jen "Spotřebitel") má právo od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v zákoně č.89/2012 Sb. občanský zákoník a v zákoně č.634/1992 Sb. v platném znění, fyzické a právnické osoby mají právo od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v zákoně č.89/2012 Sb. občanský zákoník.

 2. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 3. Při splnění zákonných podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět.

 4. Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení, Zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi je vrácena částka odpovídající ceně vráceného zboží.

 5. Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Záruka, práva z odpovědnosti za vady (reklamace)

 1. Záruční doba a podmínky reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 2. Práva a povinnosti stran (postup) při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upraveny Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 2. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři sdělovat České poště, kurýrní službě či zpracovatelům plateb za účelem kontaktování Kupujícího doručovatelem, a to při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 3. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu obchod@1sdzp.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle 415 930 482. Stejným způsobem může své údaje i měnit nebo kontrolovat.

Práva prodávajícího spojená s registrací a objednávkou, obchodní sdělení

 1. Kupující dává svou registrací na kancelar.nahradko.cz a/nebo učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci společnosti 1. SDZP pro účely zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

 2. Na základě registrace a/nebo při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

 3. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na obchod@1sdzp.cz

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího kancelar.nahradko.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Všeobecných obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Všeobecné obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.

 2. Společnost 1. SDZP obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a strana 1. SDZP s ní musí výslovně souhlasit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1.2. 2015

Loading...
Loading...
Loading...